Tư Vấn Sức Khỏe Blog

Thương hàn luận – Điều 23

Thái dương bệnh, đắc chi bát cửu nhật, như ngược trạng, phát nhiệt ố hàn, nhiệt đa hàn thiểu, kì nhân bất ẩu, thanh tiện dục tự khả, nhất nhật nhị tam độ phát....

Thương hàn luận – Điều 24

Thái dương bệnh, sơ phục Quế chi thang, phản phiền bất giải giả, tiên thích Phong trì(1) Phong phủ(2), khước dữ Quế chi thang tắc dũ. Giải thích từ: 1. Phong trì: Tên huyệt,...

Thương hàn luận – Điều 25

Phục Quế chi thang, đại hãn xuất, mạch hồng đại(1) giả, dữ Quế chi thang, như tiền pháp. Nhược hình tự ngược, nhật tái phát giả, hãn xuất tất giải, nghi Quế chi nhị...

Thương hàn luận – Điều 26

Phục Quế chi thang, đại hãn xuất hậu, đại phiền khát bất giải(1), mạch hồng đại giả, Bạch hổ gia Nhân sâm thang chủ chi. Giải thích từ: 1. Đại phiền khát bất giải:...

Thương hàn luận – Điều 27

Thái dương bệnh, phát nhiệt ố hàn, nhiệt đa hàn thiểu; Mạch vi nhược giả, thử vô dương dã, bất khả phát hãn; Nghi Quế chi nhị Việt tì nhất thang. Dịch nghĩa: Mắc...

Thương hàn luận – Điều 28

Phục Quế chi thang, hoặc hạ chi, nhưng đầu hạng cương thống, hấp hấp phát nhiệt, vô hãn, Tâm hạ mãn vi thống, tiểu tiện bất lợi giả, Quế chi khứ quế gia phục...

Thương hàn luận – Điều 29:

Thương hàn, mạch phù, tự hãn xuất, tiểu tiện sác, tâm phiền, vi ố hàn, cước loan cấp, phản dữ Quế chi dục công kì biểu, thử ngộ dã. Đắc chi tắc tiện quyết,...

Thương hàn luận- Điều 30

Vấn viết: Chứng tượng Dương đán, án pháp trị chi nhi tăng kịch, quyết nghịch, yết trung can, lưỡng cảnh câu cấp nhi chiêm ngữ. Sư viết: Ngôn dạ bán thủ túc đương ôn,...

Thương hàn luận – Điều 31

Thái dương bệnh, hạng bối cương thù thù, vô hãn ố phong, Cát căn thang chủ chi. Dịch nghĩa: Mắc bệnh Thái dương, phần cổ gáy và lưng cứng đờ không thoải mái, ngoài...